Vacature voor toetsontwikkelaar herhalingspeiling wiskunde (basisonderwijs)

Wie?
• Je hebt interesse in hoe leerlingen in het zesde leerjaar basisonderwijs omgaan met wiskunde.
• Je wil meewerken aan een onderzoeksproject om de vaardigheden wiskunde van leerlingen op het einde van het lager onderwijs in kaart te brengen en te vergelijken met de resultaten van de vorige peiling wiskunde (basisonderwijs) die plaatsvond in 2016.
• Je hebt voeling met het basisonderwijs (bij voorkeur het zesde leerjaar) én je hebt affiniteit met het vak wiskunde. Je bent bijvoorbeeld leerkracht in het zesde leerjaar basisonderwijs of een lerarenopleider wiskunde basisonderwijs.
• Je bent geïnteresseerd in de problematiek van toetsing waarbij eindtermen vertaald moeten worden naar concrete toetsopdrachten.
• Je bent flexibel en respecteert afgesproken deadlines.
• Je werkt nauwkeurig, gestructureerd en planmatig.
• Je kan goed zelfstandig en in teamverband werken, en je bent handig met de computer.
• Je hebt goede mondelinge en schriftelijke rapporteringsvaardigheden.

Wat?
Je werkt mee aan de ontwikkeling van toetsen die peilen naar de beheersing van een aantal geselecteerde eindtermen in verband met wiskunde. Om een vergelijking mogelijk te maken met de vorige peiling, wordt de ontwikkeling ten dele gebaseerd op de toetsen van 2016 (zie https://peilingsonderzoek.be/kennisdeling/peilingen/basisonderwijs/?peiling=wiskunde). Daarnaast zal er een praktische proef ontwikkeld worden om na te gaan in welke mate leerlingen heuristieken kunnen toepassen in realistische situaties. In mei 2021 zullen de ontwikkelde evaluatie-instrumenten afgenomen worden in het zesde leerjaar van het basisonderwijs. De toetsontwikkeling start in september 2019.

Project?
Een peiling is een grootschalige afname van toetsen bij een representatieve steekproef van scholen en leerlingen. Ze neemt een leergebied van het Vlaamse onderwijs onder de loep. Peilingen onderzoeken in welke mate leerlingen bepaalde eindtermen of ontwikkelingsdoelen hebben bereikt. Ook verschillen tussen leerlingen en scholen worden in kaart gebracht, alsook waar deze verschillen mee samenhangen. Aan de hand van herhalingspeilingen wordt het prestatieniveau van leerlingen in het Vlaamse onderwijs over de tijd opgevolgd.
De cel toetsontwikkeling ontwikkelt per project zowel peilingstoetsen als paralleltoetsen. Door middel van deze (gratis) paralleltoetsen kunnen Vlaamse basisscholen en secundaire scholen nagaan in welke mate hun leerlingen bepaalde eindtermen of ontwikkelingsdoelen bereiken (zie www.paralleltoetsen.be). De opdrachtgever van dit onderzoek is het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. De uitvoerder is het Steunpunt Toetsontwikkeling en Peilingen (KU Leuven & UAntwerpen). Meer informatie over het peilingsonderzoek is te vinden op www.peilingsonderzoek.be en https://www.kwalificatiesencurriculum.be/peilingen.

Algemene werkwijze?
Een volledig peilingsproject neemt in totaal een 46-tal maanden in beslag. Deze periode wordt opgedeeld in vier fasen. De twee meest uitgebreide fasen – toetsontwikkeling en peilingsonderzoek – worden verder opgesplitst in deelfasen:
Fase 1: Voorbereiding
Fase 2: Toetsontwikkeling
– Opstellen toetsmatrijs o.b.v. analyse van de eindtermen of ontwikkelingsdoelen
– Ontwikkelen van toetsopgaven en opdrachten met interne evaluatie
– Vooronderzoeken
– Kalibratieonderzoek
Fase 3: Peiling
– Afname
– Analyses
– Cesuurbepaling
– Rapportering en schoolfeedback
Fase 4: Valorisatie

Een team van toetsontwikkelaars werkt tijdens de fase van de toetsontwikkeling onder leiding van de coördinator toetsontwikkeling. Ze worden ondersteund door het volledige onderzoeksteam dat naast de cel toetsontwikkeling ook een cel data-analyse, een cel organisatie en een cel schoolfeedback en paralleltoetsen omvat. Er vindt regelmatig overleg plaats met de inhoudelijke copromotoren en met de opdrachtgever.

Specifieke taakomschrijving?
• Opstellen van een toetsmatrijs.
• Ontwikkeling van items voor de peilingstoetsen en paralleltoetsen.
• Ontwikkeling van een praktische proef.
• Frequente bespreking ter optimalisatie van de ontwikkelde items, zowel binnen het team van toetsontwikkelaars, als met inhoudelijke copromotoren en met de opdrachtgever.
• De ontwikkelde items en praktische proef uittesten in pilootscholen.
• Continue aanpassing en herwerking van de ontwikkelde items en praktische proef op basis van de interne en externe besprekingen, het vooronderzoek bij leerlingen, en het vooronderzoek bij onderwijsdeskundigen.
• Mee helpen voorbereiden van het kalibratieonderzoek.
• Mee helpen schrijven aan de handleidingen voor leerkrachten en toetsassistenten.
• Mee helpen schrijven aan rapporten omtrent de toetsontwikkeling.

Statuut?
De toetsontwikkelaars werken bij voorkeur in het statuut van gedetacheerde projectmedewerker (verlof wegens opdracht / samenwerkingsovereenkomst; zie http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/verlof-wegens-opdracht#Voorwaarden, of eventueel als KU Leuven-projectmedewerker. Het gaat in principe om een voltijdse betrekking. Eén à twee dagen per week wordt er met de cel toetsontwikkeling in Leuven overlegd, de andere dagen wordt er thuis gewerkt. Tijdens de fase van de vooronderzoeken (januari-februari) wordt er vaker in Leuven overlegd.

Vereiste diploma?
Een toetsontwikkelaar die werkt in het statuut van gedetacheerde projectmedewerker (verlof wegens opdracht / samenwerkingsovereenkomst) moet houder zijn van een (voor deze vacature relevant) bachelor- of masterdiploma. Een toetsontwikkelaar die werkt in het statuut van KU Leuven-projectmedewerker moet houder zijn van een (voor deze vacature relevant) masterdiploma.

Duur?
Van september 2019 tot en met juni 2020.

Kandidaatstelling of meer informatie?
Kandidaten sturen hun motivatiebrief en cv zo snel mogelijk en uiterlijk op zondag 24 februari 2019 per e-mail naar:
Mieke Heyvaert (, tel. 016 32 62 65), Karen Van Renterghem (, tel. 016 37 45 82) en Koen Aesaert (, tel. 016 37 47 74).

Na een eerste selectie op basis van motivatiebrief en cv volgt een verkennend gesprek met opdracht.