Privacy

Op deze pagina is informatie te vinden over de gegevensverwerking die door STEP gebeurt.

 

1.      Wie verwerkt de verzamelde gegevens?

Verwerkingsverantwoordelijke: Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Verwerker: Steunpunt Toetsontwikkeling en Peilingen (STEP), onder leiding van prof. dr. Rianne Janssen

Contactgegevens:

Adres: Dekenstraat 2, PB 3773, 3000 Leuven
E-mail:
Tel: 016/32.09.19

Website: www.peilingsonderzoek.be

 

2.      Waarom hebben we de volgende gegevens nodig?

a.     Gegevens over gebruik van redelijke aanpassingen

Om ervoor te zorgen dat leerlingen niet benadeeld worden bij de toetsafname, mogen de leerlingen tijdens het afleggen van de toetsen gebruik maken van redelijke aanpassingen indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Daarom vragen we deze gegevens op bij de scholen.

b.     Toetsresultaten van de leerlingen

Via het peilingsonderzoek willen we nagaan of leerlingen bepaalde eindtermen behalen. We kijken enkel naar de resultaten voor heel Vlaanderen. Om deze informatie te verzamelen zullen we bij de geselecteerde leerlingen één of meerdere toetsen afnemen. Op geen enkele manier wordt een leerling hierop beoordeeld of kunnen deze gegevens gebruikt worden om te bepalen of een leerling al dan niet geslaagd is of een getuigschrift haalt.

c.     Vragenlijsten voor leerlingen, ouders en leerkrachten

Om de resultaten verder te kunnen duiden, koppelen we ze aan een aantal kenmerken van de leerlingen, hun gezin, hun klas en hun school. Deze gegevens verzamelen we door middel van vragenlijsten voor leerlingen, ouders en leerkrachten.

De algemene resultaten zullen worden gepresenteerd op een studie- en ontmoetingsdag en gerapporteerd in een brochure en onderzoeksrapport. De school krijgt daarnaast ook feedback over de gemiddelde prestaties van haar leerlingen. Scholen ontvangen hierbij richtlijnen over hoe ze deze resultaten al dan niet mogen gebruiken.

Alle informatie die we verzamelen tijdens de studie zullen strikt vertrouwelijk worden gehouden. Scholen, leerkrachten, ouders en leerlingen zullen niet kunnen worden geïdentificeerd in rapporten of publicaties.

 

3.      Rechtsgrond van de verwerking

Volgens de Europese Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming (AVG) zijn wij verplicht deelnemers te informeren omtrent de wettelijke basis voor de verwerking van hun persoonsgegevens. Dit zal gebeuren met algemeen belang als wettelijke toelatingsgrond. Onder deze toelatingsgrond hebben de deelnemers volgende rechten:

–         Recht om bijkomende informatie betreffende het gebruik van hun persoonsgegevens op te vragen;

–         Recht op informatie bij secundaire verwerking van hun persoonsgegevens;

–         Recht op inzage van de gegevens die over hen bewaart worden, zolang dit het onderzoek niet belemmert;

–         Recht op het verbeteren van hun persoonsgegevens indien deze fout of onvolledig zouden zijn;

–         Recht op het beperken van de verwerking van hun persoonsgegevens; en

–         Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens.

Deelnemers kunnen ten allen tijde hun deelname aan het onderzoek stopzetten. De op dat moment reeds verworven gegevens blijven echter rechtsgeldig en mogen verder verwerkt worden.

Deze informatie wordt aan de ouders van de geselecteerde leerlingen gecommuniceerd, alsook aan de deelnemende scholen.

 

4.      Wie krijgt deze gegevens te zien?

Enkel de onderzoekers van het Steunpunt krijgen deze gegevens te zien. Deze gegevens van individuele leerlingen worden niet doorgegeven aan derden zoals de school, onderwijsinspectie, overheid, … Ook de gemiddelde prestatie van de leerlingen van een bepaalde school wordt niet doorgegeven aan derden zoals de onderwijsinspectie en de Vlaamse overheid.

Het is mogelijk dat de verzamelde gegevens nadien worden doorgegeven aan bevoegde derden. De reden en wijze waarop derden de gegevens wensen te gebruiken dienen daarbij door het STEP en het departement onderwijs te worden goedgekeurd. Hierbij zal het steeds om geanonimiseerde of gepseudonimiseerde gegevens gaan. Bovendien zijn deze derden gebonden aan dezelfde wettelijke bepalingen inzake bescherming van de verzamelde gegevens als het STEP.

 

5.      Hoe lang houden wij de verzamelde gegevens bij?

Alle onderzoeksgegevens inclusief persoonsgegevens zullen worden opgeslagen voor 15 jaar na publicatie of na afloop van het onderzoekscontract.

Om evoluties in de tijd te kunnen nagaan, is het namelijk mogelijk dat de gegevens die we nu verzamelen vergeleken zullen worden met toekomstige peilingsresultaten. Ook hier garanderen we een volledige anonimiteit van de gegevens.

 

6.      Contactgegeven voor verdere vragen/klachten.

Ingeval van specifieke vragen over dit onderzoek inclusief de verwerking van persoonsgegevens, kan u contact opnemen met Sophie Costers (). Voor mogelijke klachten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens kan u in tweede instantie terecht bij het KU Leuven Privacy team.

Indien bovenstaande procedure geen voldoening zou schenken, heeft u tenslotte het recht om een klacht neer te leggen over de manier waarop de persoonlijke informatie wordt behandeld. In dit geval kan u terecht bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit verantwoordelijk voor de handhaving van de wetgeving inzake gegevensbescherming:

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Tel. +32 2 274 48 00

e-mail: contact(at)apd-gba.be

Website: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be