Développement de projets

Inleiding

Een peilingsproject loopt in totaal over vier schooljaren. Als een peiling wordt afgenomen in mei of juni van het jaar P, dan start de voorbereiding van de peiling in januari van het jaar P-2. Een peiling wordt afgesloten in december van het jaar na de peiling. Doorheen de hele looptijd van een peilingsproject wordt een peiling opgevolgd door de opvolgingsgroepen en stuurgroep die door het onderwijsministerie worden georganiseerd.

Een project wordt opgedeeld in vier verschillende fasen. In elke fase van een peilingsproject komt de resonantiegroep samen om input te geven vanuit het onderwijsveld.

Klik op de figuur om meer toelichting te krijgen bij elke fase.

VOORBEREIDINGSFASE

De overheid legt de peilingskalender vast en bepaalt welke leer- of vakgebieden door het STEP gepeild moeten worden. In de voorbereidingsfase bakenen we in overleg met de opdrachtgever af welke eindtermen of eindtermonderdelen van het betreffende  leer- of vakgebied precies worden getoetst en op welke manier dit zal gebeuren: via schriftelijke toetsen of praktische proeven. Hierbij gaan we op zoek naar ‘wat leeft’ over evaluatie van het betreffende domein in het onderwijsveld en kijken we ook naar een bredere, internationale context van andere grootschalige onderwijspeilingen en van de wetenschappelijke literatuur.

Ga naar de volgende fase

TOETSONTWIKKELING

De toetsontwikkelingsfase beslaat ongeveer een gans schooljaar. De toetsontwikkelaars ontwikkelen hierbij toetsopgaven en praktische proeven. Om de kwaliteit van de instrumenten te garanderen en te optimaliseren, worden verschillende pilootstudies uitgevoerd. Enerzijds worden de toetsopgaven voorgelegd aan een beperkte leerlingengroep. Anderzijds beoordelen onderwijsexperten de toetsopgaven. Na de aanpassing van de opgaven wordt een grootschalige kalibratiestudie opgezet.
De toetsopgaven worden voorgelegd aan een representatieve steekproef van leerlingen om de moeilijkheidsgraad van de opgaven te bepalen. Op basis van deze kalibratie wordt een peilings- en een paralleltoets samengesteld. Ook de praktische proeven worden uitgetest bij leerlingen in verschillende pilootafnames en worden door experten op hun waarde beoordeeld.
Daarbij gaat er ook veel aandacht naar het opstellen van de beoordelingsvoorschriften.

Ga naar de volgende fase

Ga naar de instructiefilmpjes

PEILING

De ontwikkelde toetsen worden in de peilingsfase op het einde van het schooljaar afgenomen bij een representatieve steekproef van scholen en leerlingen. In elke school begeleidt een toetsassistent de toetsafnames. Na het ingeven van de gegevens worden verscheidene statistische analyses uitgevoerd. Tevens bepaalt een groep van betrokkenen uit het onderwijsveld per toets waar de lat gelegd moet worden om te spreken van een voldoende beheersing van de eindtermen. Dit is de cesuurbepaling. Na het bekendmaken van de basisresultaten aan de hand van een ‘factsheet’ in het voorjaar na de peiling, is er een uitgebreide consultatie van het onderwijsveld.

Ga naar de volgende fase

VALORISATIE

In het jaar na de peiling organiseert het steunpunt een studie- en ontmoetingsdag waarop de resultaten van de peiling worden geduid aan de hand van bijkomende analyses van de gegevens. Tevens geven verschillende ‘stakeholders’ uit het onderwijsveld hun visie op wat goed is aan de peilingsresultaten en waar het beter kan. In het najaar volgt dan nog een reflectiedag dat door AHOVOKS wordt opgezet om te reflecteren over de implicaties van de peilingen voor het onderwijs in het algemeen en de eindtermen in het bijzonder. Tot slot probeert het STEP om de peilingsresultaten op diverse fora bekend te maken om zo het onderwijsveld verder te stimuleren om met de resultaten aan de slag te gaan.

Terug naar het overzicht